Maguen David – Ahavat Shalom : Hazkara du Pr Raphaël Draï zatsal

Hazkara du Pr Raphaël Draï zatsal