Maguen David – Ahavat Shalom : Hazkara de Rav David Messas zal

Hazkara de Rav David Messas zal