Berith Chalom : Hanouka avec les enfants du talmud torah

Hanouka